Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.foodforhealth.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky využívania webového sídla www.foodforhealth.sk, ktoré ponúka svojim návštevníkom možnosť zakúpiť si profesionálne kurzy zdravej výživy ako aj vzorové jedálničky, a zároveň upravujú právny vzťah (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom 

(ďalej len „VOP„).

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľom služieb na webovom sídle www.foodforhealth.ska v internetovom obchode tohto webového sídla je:

obchodné meno: Silvia Nipčová

sídlo: Sklenárska 6

821 01 Bratislava

E-mail: info@foodforhealth.sk

Tel.č.: 00421 905 904763

(táto adresa je súčasne adresou, na ktorej môže Objednávateľ uplatniť reklamáciu Služieb a Tovaru)

IČO: 30866545
DIČ:

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0034 8683 7751

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 1. Objednávateľom na webovom sídle www.foodforhealth.ska v internetovom obchode tohto webového sídla je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou služby alebo tovaru (ďalej len „Objednávateľ“).
 2. Službou sa rozumie ktorákoľvek zo služieb podľa aktuálnej ponuky služieb na webovom sídle Poskytovateľa, no najmä profesionálne kurzy zdravej výživy, prípadne archív takýchto kurzov, a tovarom sa rozumie ktorýkoľvek z tovarov podľa aktuálnej ponuky tovarov na webovom sídle Poskytovateľa, no najmä vzorové jedálničky, E-booky a pod., ako aj darčekové poukazy na takéto tovary a služby (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“, „Tovar“ alebo „Tovary“).
 3. DôLEŽITÉ UPOZORNENIE: Objednávateľ si objednáva Služby a Tovary na vlastné riziko. Služby a Tovary sú vytvorené len pre zdravých ľudí. V prípade, že má Objednávateľ akékoľvek zdravotné problémy, je jeho zodpovednosťou prekonzultovať plánované intervencie do svojho zdravia so svojim lekárom. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek zdravotné riziká pri využívaní Služieb a Tovarov Objednávateľom.

 

Článok 2

Dodacie podmienky Služby a Tovaru

 1. Ak má Objednávateľ záujem o objednanie Služieb alebo Tovaru, odošle objednávkový formulár na príslušnú Službu alebo Tovar s povinnosťou platby. Odoslaním objednávky sa medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzatvára zmluva o poskytovaní Služieb alebo kúpna zmluva na Tovar (ďalej len „Zmluva“). Odoslaním objednávkového formulára súčasne Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP.
 2. Pri objednávaní Služby alebo Tovaru fyzickou osobou – nepodnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail a údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba alebo Tovar hradený. Pri objednávaní Služby alebo Tovaru fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom uvedie Objednávateľ v objednávkovom formulári svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, fakturačnú adresu ako aj údaje o bankovej karte, z ktorej bude Služba alebo Tovar hradený.
 3. Po zaslaní objednávky potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, jeho objednávku Služby alebo Tovaru e-mailom.
 4. V prípade, ak Objednávateľovi nebude z akéhokoľvek dôvodu doručené potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne a nie je Poskytovateľom akceptovaná. V tomto prípade je zo strany Objednávateľa potrebné čo najskôr kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu.
 5. Následne Objednávateľ uhradí kúpnu cenu za objednanú Službu alebo Tovar podľa článku 3 nižšie.
 6. Lehota. Po uhradení kúpnej ceny za Službu alebo Tovar budú Objednávateľovi sprístupnené tie Služby alebo zaslaný taký Tovar, ktorý označil v objednávkovom formulári, a za ktorý uhradil kúpnu cenu.

 

Článok 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ sa potvrdením prijatia objednávkového formulára zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi zakúpenú Službu alebo Tovar a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za toto poskytnutie Služby alebo Tovaru kúpnu cenu (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena za Služby alebo Tovar, ktoré sa nachádzajú v ponuke webového sídla www.foodforhealth.skv časti E-shop sú uvedené v EUR bez DPH. Úhradu kúpnej ceny je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

– platba prevodom na účet,

– platba cez platobnú bránu.

 1. Príslušný daňový doklad (faktúra) za zakúpené Služby alebo Tovar je súčasťou potvrdenia objednávky Služby alebo Tovaru Poskytovateľom (Čl. 2 ods. 5).
 2. Úhradou sa rozumie moment pripísania peňažných prostriedkov v plnej výške kúpnej ceny za Službu alebo Tovar na účet Poskytovateľa.

 

Článok 4

Vypovedanie Zmluvy

 1. Zmluvu nie je možné vypovedať Objednávateľom, ak sa už poskytovanie Služby začalo (napríklad po prvej hodine kurzu).
 2. 2. Poskytovateľ môže e-mailom vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou v prípade, ak došlo zo strany Objednávateľa k porušeniu autorských práv Poskytovateľa (viď Čl. 7), alebo k neetickému správaniu sa alebo porušeniu dobrých mravov zo strany Objednávateľa. V takomto prípade nemá Objednávateľ nárok na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 3. V prípade, že Objednávateľ nie je schopný využívať Služby v termíne určenom na ich poskytovanie z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:

– Presun kúpnej ceny za obdobie neschopnosti využívania Služieb do ďalšieho obdobia alebo na iný kurz, ak to je možné, alebo

– Prevedenie zaplatenej kúpnej ceny na inú osobu na základe ňou podpísaného splnomocnenia.

 1. Ak Objednávateľ požaduje presunutie platby za nevyužitú časť Služby do ďalšieho obdobia alebo prevedenie zaplatenej kúpnej ceny na inú osobu na základe podpísaného splnomocnenia musí o to požiadať Poskytovateľa písomne (e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára). K žiadosti o presun kúpnej ceny je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia a k žiadosti o prevedenie kurzu na inú osobu aj ňou podpísané splnomocnenie. Žiadosť bude posúdená Poskytovateľom a následne bude Objednávateľ oboznámený e-mailom o ďalšom postupe.
 2. Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti Poskytovateľom presúva iba taká alikvótna časť Služby, ktorú si Objednávateľ zaplatil a nevyčerpal od dátumu doručenia žiadosti Poskytovateľovi.
 3. Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany Poskytovateľa sú pre Objednávateľa absolútne nevyhovujúce a Objednávateľ bude požadovať vrátenie Predplatného (napr. v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená Poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia Predplatného bude Objednávateľovi vrátená iba taká alikvótna časť Predplatného, ktorú si Objednávateľ predplatil a nevyčerpal od dátumu doručenia žiadosti Poskytovateľovi.

 

Článok 5

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o Službe do 14 dní odo dňa uzavretia takejto Zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do začatia poskytovania Služby. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Služby už začalo.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od doručenia Tovaru.
 3. Objednávateľ odstupuje od Zmluvy jednoznačným vyhlásením o odstúpení od Zmluvy zaslaným Poskytovateľovi, a to elektronicky e-mailom na info@foodforhealth.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle Poskytovateľa www.foodforhealth.sk. Ak má Objednávateľ záujem, môže vyplniť a zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde v Prílohe č. 1 k týmto VOP.
 4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 •  do 24 hodín od vytvorenia objednávky, ak ešte nebola objednávka Objednávateľa potvrdená zo strany Poskytovateľa alebo do uhradenia kúpnej ceny za Službu alebo Tovar, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr,

   alebo

 • ak nebola Objednávateľovi sprístupnená objednaná Služba alebo Tovar z dôvodu na strane Poskytovateľa, a to aj napriek tomu, že využil postup podľa článku 6 nižšie a o tom bezodkladne informoval Poskytovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, a tento ani v dodatočnej lehote Službu alebo Tovar nesprístupnil alebo nebol schopný sprístupniť.
 1. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Poskytovateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvalom nosiči (napríklad e-mailom).
 3. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to prevodom na účet.
 4. Objednávateľ taktiež nemôže odstúpiť od Zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.  

 

Článok 6

Reklamácie, sťažnosti a podnety

 1. Poskytovateľ robí maximum pre spokojnosť Objednávateľa so Službou a Tovarom, ktoré si Objednávateľ od Poskytovateľa zakúpi, ako aj dbá na maximálnu možnú kvalitu Služby a Tovaru. Poskytovateľ – v zastúpení Silvia Nipčová – poskytuje všetky Služby, vrátane tých, ktoré sú streamované naživo, prednostne osobne, avšak vo výnimočných prípadoch si vyhradzuje právo tieto Služby nahradiť už existujúcou nahrávkou, prípadne iným koučom zdravia či kompetentným špecialistom, podľa vlastného uváženia, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí.
 2. V prípade nedostupnosti Služby či neobdržania Tovaru, či akejkoľvek reklamácie alebo sťažnosti, je Objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní, informovať Poskytovateľa.
 3. O problémoch s poskytovaním Služby či s Tovarom Objednávateľ informuje Poskytovateľa písomne, zaslaním e-mailu na info@foodforhealth.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.foodforhealth.sk. V e-maily je potrebné podrobne popísať problém, ako dlho pretrváva, prípadne môže Objednávateľ priložiť screenshoty preukazujúce problém a pod.
 4. Na e-mail Objednávateľa odpovedá Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase, podľa možnosti do 3 pracovných dní, v závislosti od zložitosti problému, ale v každom prípade tak, aby mohol Objednávateľ čo najrýchlejšie Službu či Tovar plnohodnotne využívať.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby a Tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Objednávateľa, ani za iné technické problémy na strane Objednávateľa alebo tretej strany.

 

Článok 7

Autorské práva Poskytovateľa

Služby aj Tovary vytvorené Poskytovateľom sú predmetom práv duševného vlastníctva Poskytovateľa a preto požívajú náležitú zákonnú ochranu. Objednávateľ nesmie okrem iného vyhotovovať záznam z takýchto Služieb alebo Tovarov, nesmie z nich vyhotovovať rozmnoženiny, verejne ich rozširovať akýmkoľvek spôsobom, sprístupňovať ich iným osobám a verejnosti, či akokoľvek inak s nimi nakladať, okrem ako je upravené a dovolené v týchto VOP, bez súhlasu Poskytovateľa.

Rovnako nesmie Objednávateľ poskytovať svoje prístupové údaje k Službe či Tovaru tretej osobe.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Objednávateľa, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa Zmluvy podliehajú ochrane v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými osobnými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie využívať na iný ako dohodnutý účel a je povinný ich chrániť. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v objednávkovom formulári sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU.
 2. Poskytovateľ ani Objednávateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Strana Zmluvy v omeškaní má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov z nej.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na webovom sídle Poskytovateľa. VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi uzavretím Zmluvy. Nové VOP nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi iba s jeho výslovným súhlasom, ktorý súhlas môže poskytnúť pri najbližšom prístupe k Službe alebo Tovaru po zmene VOP. Ak takýto súhlas nebude poskytnutý, budú sa na Zmluvu vzťahovať doterajšie VOP, platné v čase uzavretia Zmluvy.
 4. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami aj Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Tieto VOP sú platné od 1.1.2022.

Dokumenty na stiahnutie: 

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy